Njoftim nga komuna e Strugës

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Njoftim Известување

Sipas Programit për vendosjen e pajisjeve urbane në Komunën e Strugës për vitin 2021, Ju njoftojmë se është e nevojshme të paktën deri në 01.06.2021 të sillni kërkesë për shfytëzimin e sipërfaqes publike.
Me kërkesën e sjellur në sportel të Komunës së Strugës duhet të dorëzohen dokumentet në vijim:
🔹Për persona fizik
1.Kërkesë
2.Vërtetim për tatime të paguara nga komuna
3.Për personat të cilet nuk janë nga Struga,vendqëndrim në Strugë
4.Vërtetim nga DAP
🔹Për personat juridik
1.Kërkesë
2.Aktvendim nga Regjistri Qendror për kryerjen e veprimtarisë
3.Aktvendim për plotësimin e kushteve minimale tekniko-higjienike për kryerjen e veprimtarisë (nga Ministria e ekonomisë)
4.Aktvendim për plotësimin e kushteve minimale tekniko-higjienike për kryerjen e veprimtarisë (nga Ministria e shëndetësisë)
5.Aktvendim për plotësimin e kushteve minimale tekniko-higjienike për kryerjen e veprimtarisë Ministria për punë
6.Vërtetim për obligimet tatimore të paguara (nga Komuna е Strugës)
7.Vërtetim për obligimet e shlyera (nga NP. Komunalno Strugë)
8.Vërtetim për obligimet e shlyera (nga NP. Ujësiellësi dhe Kanalizimet – Strugë)
⚠ Në të kundërtën do të ndërmerren masa ndëshkuese kurse në pajtim me Ligjin për ndërtim, Neni 135-a, alinea 5, organi kompetent nuk do të lëshojë Leje-Aktvendim për vendosjen e pajisjeve urbane në një periudhë prej së paku 6 muaj.

Известување

Согласно Пограмата за поставување на урбана опрема во Општина Струга за 2021 год. Ве известуваме дека е потребно најкасно до 01.06.2021 год година да поднесете барање за користење на јавната површина.
Кон Барањето подесено на шалтер во општината потребно е да се достават следните документи:
🔹 За физички лица
1.Барање
2.Уверение за платени даноци од општина
3.За лица кои не се од Струга, место на престојување во Струга
4.Уверение од УЈП
🔹 За правни лица
1.Барање
2.Решение од Централен регистар за вршење дејност
3.Решение за исполнување минимално хигиено-технички услови за вршење дејност (од Министерство за економија)
4.Решение за исполнување минимално хигиено-технички услови за вршење дејност (од Министерство за здравство)
5.Решение за исполнување минимално хигиено-технички услови за вршење дејност (од Министерство за труд)
6.Уверение за платени даночни обврски (од Општина Струга)
7.Потврда за измирени обврски (oд ЈП.Комунално- Струга)
8.Потврда за измирени обврски (од ЈП Водовод и Канализација -Струга)
⚠ Во спротивно ќе се превземаат казнени мерки, а согласно Законот за градба, член 135-а, алинија 5, надлежниот орган нема да издаде Одобрение –Решение за поставување на урбана опрема во период најмалку од 6 месеци.

Advertisement

Njoftim nga komuna e Strugës shkruan Struga Ekspres.

Share.

Comments are closed.

Copyright © 2021 Struga.info | Privacy policy