Kulture

Kulture Vdis pa të të dua!

Vdis pa të të dua!

Pëllumb Kulla Kartolinë Koço Devoles, për këtë vit të ri…. pa të!   I shtrenjti Koço… Ti na ike në…

1 24 25 26