Maqedoni: Debat publik i KSHPK-së për ndryshimet në Rregulloren për planifikim urbanistik

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ndryshimet në Rregulloren për planifikim urbanistik kanë për qëllim rregullimin e Ligjit për planifikim urbanistik, i cili ofron udhëzime ligjore për komunat, planifikuesit dhe palët e tjera të interesit, ose në procedurën në të cilat drejtimet duhet të lëvizë përpunimi apo rishikimi i planeve urbanistike, tha ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoj Boçvarski në debatin e sotëm publik “Autorizimet diskrecione gjatë miratimit të akteve nënligjore si rrezik nga korrupsioni në planifikimin urbanistik” në organizim të Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.

“Dëgjuam reagime të caktuara në lidhje me ndryshimet e fundit të Rregullores për planifikim urbanistik me nenin 117 në drejtim që Ministria me këto ndryshime zvogëlon mundësinë e komunave për të përgatitur dhe korrigjuar planet ekzistuese për uljen e parametrave urbanistik për parcelat ndërtimore të destinuara kryesisht A2 strehim kolektiv. Që në fillim dua të theksoj se kjo deklaratë është e pasaktë që është e vendosur në publik. Ndryshimi i nenit 117 të Rregullores synon rregullimin e mëtejshëm me vlerat optimale të përqindjes së ndërtimit dhe koeficientit të shfrytëzimit të tokës edhe atë në zonat ku nuk ka, përkatësisht ka të dhëna për planifikim dhe ndërtim”.

“Kjo dispozitë e Rregullores nuk derogon nga dispozitat e Ligjit për planifikim urbanistik për përputhshmërinë hierarkike dhe horizontale të planeve urbanistike me planet nga niveli më i lartë i planifikimit. Të drejtat e fituara nga ndryshimi i Rregullores i referohen lokacioneve ku plani urbanistik është realizuar si i tillë, më saktë ka lëshuar leje ndërtimi, obligime tjera kontraktuale, pra jo rastësisht është rregulluar aty ku ka të dhëna për planifikim dhe ndërtim”, tha Boçvarski.

Gjatë përgatitjes së planeve urbanistike, theksoi Boçvarski, duhet të zbatohen dispozitat e Ligjit për planifikim urbanistik dhe Rregullores për planifikim urbanistik, ku neni 122 paragrafi 5 thotë se është e rregulluar saktësisht që komunave t’u jepet mundësi autonome që të zvogëlojnë parametrat urbanistik të planeve urbanistike tashmë të miratuara nëse ka shqetësim të hapësirës publike ose cenohet interesi publik.

Advertisement

Boçvarski inkurajoi komunat që menjëherë të hyjnë në procedurën e rishikimit të planeve ekzistuese aty ku mendojnë se është e nevojshme.

Kryetarja e KSHPK-së, Biljana Ivanovska, tha se Rregullorja për planifikim urbanistik, e cila është miratuar më 28 prill të këtij viti nga Qeveria e Maqedonisë së Veriut, ndër të tjera përcakton të drejtën në fushat për të cilat ekzistojnë të dhëna për planifikim dhe ndërtim gjatë përcaktimit të vlerave maksimale të përqindjes së ndërtimit, për koeficientin e përdorimit të tokës duhet të zbatohen vlerat e përqindjes së ndërtimit dhe të koeficientit të përdorimit të tokës të përcaktuar në planet urbanistike të vlefshme, përkatësisht siç janë rregulluar në planet e mëparshme sepse bëhet fjalë për të drejta të fituara më parë me plan urbanistik.

Andrijana Andreeva, drejtoreshë e Agjencisë për Planifikim Hapësinor gjithashtu i komentoi ndryshimet e Rregullores.

Sipas Slagjana Taseva, kryetare e Transparensi Interneshënell Maqedoni, theksoi se fusha e urbanizmit dhe ndërtimtarisë kërkon vëzhgim të vazhdueshëm dhe diskutim të vazhdueshëm, sepse sipas përvojave të saj të mëparshme në këtë fushë, gjërat mbeten të paqarta, të parregulluara dhe zgjidhen në mënyrë me miratim e ad-hok zgjidhjeve.

Advertisement

“Është një nga fushat në të cilat bëhen më shpesh ndryshime në ligje. Dhe analizat që kemi bërë më parë tregojnë se këtu shpesh mund të hasim ligje të bëra me porosi ose ndryshime në ligje të bëra me porosi. Por mund të ndodhë edhe me aktet nënligjore dhe me plan urbanistik”, tha Taseva.

The post Maqedoni: Debat publik i KSHPK-së për ndryshimet në Rregulloren për planifikim urbanistik appeared first on Telegrafi.

Share.

Comments are closed.

Copyright © 2024 Struga.info | Privacy policy