Miratohet ligji i ri për punë kontabiliteti në Maqedoni

Pinterest LinkedIn Tumblr +

“Ngritja e kapaciteteve dhe përgatitja profesionale e kontabilistëve janë ndryshimet kryesore të përfshira në Ligjin e punëve të kontabilitetit, të cilin e miratoi Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ministria e Financave punoi për zgjidhjen ligjore përmes procesit inkluziv së bashku me palët e tanguara, me qëllim të vendosjes dhe zbatimit të standardeve profesionale në profesionin e kontabilitetit dhe mbrojtjen e interesit publik”, informojnë nga MF.

Siç thonë prej atje, Ligji bazohet në parimet e paanshmërisë, pavarësisë, transparencës, ekspertizës, profesionalizimit dhe ligjshmërisë në kryerjen e punëve të kontabilitetit. Me Ligjin e punëve të kontabilitetit, kontabilistët dhe kontabilistët e autorizuar do të detyrohen për edukim të detyrueshëm profesional dhe respektim të parimeve të përgjithshme etike të profesionit.

“Domosdoshmërisht do të detyrohen që të japin provimin për hyrje në profesion, si dhe rritjen e numrit të orëve për përsosjen e vazhdueshme profesionale (PVP). E drejta për të kryer shërbime kontabiliteti do të fitohet vetëm me përmbushjen e kritereve të definuara me këtë ligj. Personat që kryejnë punë kontabiliteti do të kenë përgjegjësi ligjore në drejtim të mbajtjes së rregullt të kontabilitetit dhe detyrim që me anë të nënshkrimit, ta vërtetojnë saktësinë e llogarisë vjetore dhe raporteve financiare, si dhe harmonizimin e tyre me dispozitat ligjore”, theksojnë nga MF.

Mbikëqyrja mbi profesionin e kontabilitetit do të kryhet nga organi i pavarur dhe i mëvetësishëm, gjegjësisht Këshilli për avancim dhe mbikëqyrje të profesionit të kontabilitetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili do të sigurojë zbatimin përkatës të të gjitha parimeve për realizimin e trajnimeve për PVP, njëkohësisht duke u kujdesur për rritjen dhe zhvillimin e vazhdueshëm të sferës së kontabilitetit, deri në sigurimin e implementimit të garantuar të të gjitha masave të nevojshme për zbatimin e standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit.

Advertisement

“Instituti për Kryerjen e Punëve të Kontabilitetit është përcaktuar si person juridik me kompetenca publike, në kuadër të të cilit do të krijohen organe drejtuese dhe akte të punës. Instituti në vazhdimësi do të ketë detyrim që t’i përkthejë standardet ndërkombëtare të raportimit financiar dhe të përmbushë standardet e nevojshme për hyrjen e Institutit në IFAC”, saktësojnë nga MF.

Gjithashtu, me këtë ligj mundësohet hyrja e subjekteve të reja juridike në tregun e organizimit të trajnimeve për kryerjen e shërbimeve të kontabilitetit.

Miratohet ligji i ri për punë kontabiliteti në Maqedoni shkruan Telegrafi.

Advertisement
Share.

Comments are closed.

Copyright © 2022 Struga.info | Privacy policy