Komuna e Strugës: Turizmi është degë shumë e rëndësishme ekonomike për qytetin tonë

Pinterest LinkedIn Tumblr +
Komuna e Strugës: Turizmi është degë shumë e rëndësishme ekonomike për qytetin tonë

Të dashur struganë dhe vizitorë të Strugës

Turizmi është degë shumë e rëndësishme ekonomike për qytetin tonë, sidomos kur bëhet fjalë për zhvillimin ekonomik lokal dhe për të gjitha efektet multiplikative pozitive që ka në raport edhe me degët e tjera të ekonomisë në përgjithësi. Zhvillimi i turizmit ka qenë dhe do të mbetet si një nga aspektet më strategjike të zhvillimit të shtetit tonë.

Komuna e Strugës: Ramiz Merko takon drejtorin e Diplomacisë Ekonomike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë dhe biznesmenët e Strugës Për ato që duan më shumë informacione rreth turizmit faqja zyrtare e Komunës së Strugës www.struga.gov.mk , ka një pjesë apo link që ka të bëjë me turizmin dhe aty ekziston një databazë për statistikë turistike, ligje, regjistra, komisione dhe formularë. Dokumentacioni në fjalë është i përgatitur në mënyrë profesionale, nga nëpunës administrativë profesionalë në komunë, pikërisht nga fusha e turizmit e hotelerisë.
✅ Në kuadër të udhëheqjes së kryetarit të komunës, Ramis Merko, numri i turistëve që e kanë vizituar Strugën ka qenë gjithmonë në rritje, turistët janë ndjerë të sigurt për shkak të paqes dhe sigurisë të garantuar që ka mbretëruar gjatë qëndrimit të tyre, gjithmonë kemi qenë destinacion atraktiv, mbi të gjitha, edhe për shkak të çmimeve shumë të volitshme të produkteve dhe shërbimeve turistike, kemi investuar në përmirësimin e infrastrukturës rrugore në shumë pjesë të qytetit, kemi përkrahur shumë manifestime kulturore me vlerë turistike, me qëllim avancimin e imazhit pozitiv të Strugës, gjelbërimi dhe rregullimi hortikulturor janë në nivel të paparë deri më tani, gjë që e bën edhe më atraktive Strugën, sepse tani ajo po shndërrohet në qytet të luleve, aktivitete të tjera për promovimin dhe zhvillimin e turizmit.

Komuna e Strugës dakordohet që turizmi strugan duhet të ngërthejë në vete një cilësi plotësisht të re, e cila duhet të jetë rezultat i lëvizjeve dhe trendeve të tregjeve ndërkombëtare turistike, pranim të përvojave nga destinacionet e zhvilluara turistike dhe zhvillim të ekuilibruar të elementëve ekonomikë, ekologjikë dhe infrastrukturorë, pasurim të ofertës turistike me përmbajtje te reja, me produkte dhe shërbime që do ta kishin ngritur më lartë komoditetin për turistët, modernizim të kapaciteteve ekzistuese hotelierike dhe akomoduese private dhe transformim të sistemeve manaxhuese.

Advertisement

❤ Për Strugën që duam!

Komuna e Strugës

Почитувани стружани и гости на Струга

Туризмот е многу важна стопанска гранка за нашиот град, особено кога станува збор за локалниот економски развој и поради сите позитивни мултипликативни ефекти што ги има во однос на другите стопански гранки воопшто. Развојот на туризмот бил и ќе остане како еден од најстратешките аспекти на развојот на нашата држава.

Advertisement

Komuna e Strugës: Ramiz Merko takon drejtorin e Diplomacisë Ekonomike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë dhe biznesmenët e Strugës За сите кои сакаат повеќе информации околу туризмот, на официјалната веб-страница на општина Струга www.struga.gov.mk има дел или линк поврзан со туризмот и има база на податоци за туристичка статистика, закони, регистри, комисии и формулари.Предметната документација е изработена на професионален начин, од стручни административни службеници во општината, токму од областа на туризмот и угостителството.

✅ Под раководство на градоначалникот на општината, Рамис Мерко, бројот на туристи кои ја посетувале Струга постојано се зголемувал, туристите се чувствуваа безбедни поради гарантираниот мир и безбедност што владее за време на нивниот престој, отсекогаш сме биле атрактивна дестинација, пред се, и поради многу пристапните цени на туристичките производи и услуги, инвестиравме во подобрување на патната инфраструктура во многу делови од градот, поддржавме многу културни манифестации со туристичка вредност, со цел да се унапреди позитивниот имиџ на Струга, зеленилото и хортикултурното уредување се на невидено ниво, што ја прави Струга уште поатрактивна, бидејќи сега се претвора во град на цвеќињата, други активности за промоција и развој на туризмот.

Општина Струга се согласува дека туризмот во Струга треба да стекне сосема нов квалитет, кој треба да биде резултат на движењата и трендовите на меѓународните туристички пазари, прифаќањето на искуствата од развиените туристички дестинации и рамномерен развој на економските, еколошките елементи и инфраструктурните елементи, збогатување на туристичката понуда со нови содржини, со производи и услуги кои би го подигнале комфорот за туристите, модернизација на постоечките хотелски и приватни сместувачки капацитети и трансформација на системите за менаџирање.

❤ За Струга што ја сакаме!

Advertisement

📷 Faton Murati Photography

Komuna e Strugës: Turizmi është degë shumë e rëndësishme ekonomike për qytetin tonë shkruan Struga Ekspres.

Share.

Comments are closed.

Copyright © 2022 Struga.info | Privacy policy